اخذ گواهینامه ایزو


در رابطه با اخذ گواهینامه ایزو باید ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ از ﻧﻈﺮ راﯾﺲ و وﯾﮑﻼﻧﺪ را بررسی کنیم:

راﯾﺲ و وﯾﮑﻼﻧﺪ (Rise & Wiklund,1992) ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎﻫﯿﺖ آﻧﻬﺎ در ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪي ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ:

ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ 

ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ 

ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ

ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﺻﻠﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻮﺟﻮد آوردن ارزش اﻓﺰوده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و اﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ روي ﻣﺸﺘﺮي ﻫﺎي ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻣﯽﮔﺬارد و با اخذ گواهینامه ایزو مدیریت می شود. ( ﻓﺮوش ، ﺗﻮﻟﯿﺪ ، ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش)

ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎرآﻣﺪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﺻﻠﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و با اخذ گواهینامه ایزو مدیریت می شود.

(ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري ، ﺧﺮﯾﺪ ، ﮐﺎﻟﯿﺒﺮاﺳﯿﻮن)

ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪه ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺷﮑﻞ دﻫﻨﺪه ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻻزم ﺑﺮاي ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و ﺳﻨﺠﺶ ﻣﯿﺰان اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و با اخذ گواهینامه ایزو به صورت کامل مدیریت می شود.

 ثبت نظر شما

نام :

ایمیل :

نظر :آخرین مقالات


پرداخت آنلاین توسط کلیه کارت های عضو شبکه شتاب بانکی
تمامی خدمات این فروشگاه ، حسب مورد ، دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد و فعالیت این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد .

بالا