اخذ ایزو


اخذ ایزوISO /IEC 17020

اخذ ایزو 17020ﯾﮑﯽ از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺪف از اﯾﻦ اخذ ایزو ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﯿﻄﺮف, ﻗﻄﻊ ﻧﻈﺮ از ﺑﺨﺶ ﻣﻮرد ﺑﺎزرﺳﯽ, ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي اﺳﺘﻘﻼل را ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. اﯾﻦ اخذ ایزو ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪه و ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ و ﻧﯿﺰ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪه در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. داﻣﻨﻪ ﮐﺎرﺑﺮد: اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮاي ﮐﻠﯿﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﺎرﺑﺮد دارد.ثبت نظر شما

نام :

ایمیل :

نظر :آخرین مقالات


پرداخت آنلاین توسط کلیه کارت های عضو شبکه شتاب بانکی
تمامی خدمات این فروشگاه ، حسب مورد ، دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد و فعالیت این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد .

بالا